Regulamin serwisu taida.pl

Postanowienia ogólne

 

 1.  Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania serwisu internetowego dostępnego pod adresem taida.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

2.  Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Taida Tarabuła, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Taida Tarabuła, TAIDA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kozia 3/5, 00-070 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 951-140-55-76 oraz REGON 141541235,

 1. Dane kontaktowe Administratora:

Adres e-mail: foto@taida.pl,
Tel: +48 691-945-610
WhatsApp: +48 691-945-610

 1. Niniejszy Regulamin jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest on również spełnieniem obowiązku, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344, tj. z późn. zm.), a także obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej jako: „RODO”).
 1. Każdy Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, akceptuje zasady Regulaminu zamieszczonego pod adresem: https://taida.pl/regulamin oraz Polityki Prywatności,  która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i zamieszczona jest pod adresem: https://www.taida.pl/polityka-prywatnosci/

Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z Serwisu przez przeglądarkę internetową. Treści zamieszczane w Serwisie są udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie.
 1. Usługodawca – firma TAIDA, Taida Tarabuła, Kozia 3/5, 00-070 Warszawa, NIP 951-140-55-76
 1. Uczestnik/ Odbiorca usługi – osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu fotograficznym organizowanym przez TAIDA, Taida Tarabuła na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat. Za osoby nieletnie, poniżej 18 roku życia, odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Udział nieletnich uczestników w szkoleniach fotograficznych musi być zaaprobowany przez przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej. Odbiorcą usługi może być także osoba, która została obdarowana voucherem na inną niż szkolenie, usługą fotograficzną.
 1. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, strona umowy, zamawiająca udział w szkoleniu fotograficznym, realizację sesji fotograficznej lub innej usługi oferowanej w Serwisie, działająca na rzecz swoją lub na rzecz osoby trzeciej.
 1. Usługa Newsletter – polega na przesyłaniu informacji o usługach oferowanych przez Usługodawcę, w tym treści stanowiące informacje handlowe, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter, Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera i usuwa trwale z bazy adresowej dane Użytkownika Newslettera
 2. Formularz Kontaktowy– elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania lub przesłania zgłoszenia na daną Usługę, w tym Usługę płatną. Podanie danych osobowych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji większości celów. W przypadku ich niepodania, niektóre Usługi nie będą mogły zostać zrealizowane.
 3. Usługi płatne – wszelkie usługi świadczone odpłatnie przez TAIDA, Taida Tarabuła na rzecz Klienta, a w szczególności Szkolenia fotograficzne, Konsultacje, Programy mentorskie, Sesje fotograficzne, Pokazy multimedialne
 • Szkolenia fotograficzne mogą mieć charakter Kursów, Warsztatów lub Plenerów fotograficznych, prowadzonych na terenie Polski lub poza jej granicami. Mogą się również odbywać online. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów fotografii, przy czym
  • Kurs fotograficzny to zajęcia, które mają charakter wykładów, prezentacji i dyskusji teoretycznych, połączonych z ćwiczeniami praktycznymi zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. Kurs może mieć charakter zajęć indywidualnych i grupowych.
  • Warsztaty fotograficzne są poświęcone jednej dziedzinie/tematowi i mają głównie charakter praktyczny. Mogą trwać od kilku godzin do kilku dni i odbywają się w Warszawie lub w innych miejscach na terenie Polski. Są one prowadzone przez osobę/ osoby, które profesjonalnie zajmują się daną dyscypliną.
  • Plener fotograficzny polega na spotkaniu uczestników i osoby/osób prowadzących w określonym wcześniej miejscu na terenie Polski. Może trwać od kilku godzin do kilku dni i polega na wspólnym fotografowaniu, a następnie omawianiu wybranych zdjęć wykonanych przez uczestników. Omówienie to może się odbywać tak podczas samego pleneru, jak i po jego zakończeniu, również na platformach internetowych, takich jak Google Meet lub Zoom
 • Konsultacje – mają charakter doradztwa indywidualnego, które może mieć charakter spotkania, również online i/lub korespondencji mailowej. Konsultacje dotyczą najczęściej porad odnośnie doboru i zakupu sprzętu fotograficznego, albo przygotowania autorskiego portfolio, wyboru zdjęć do wystawy, książki lub innych mediów.
 • Program mentorski – jest budowany indywidualnie na potrzeby danego twórcy, może odbywać się pod opieką jednego lub kilku specjalistów z danej dziedziny fotografii i służy docelowo rozwojowi oraz promocji twórczości zainteresowanej osoby. Programy mentorskie budowane są dla osób zainteresowanych fotografią na poziomie zaawansowanym, trwają co najmniej 3 miesiące i są wyceniane indywidualnie.
 • Sesja fotograficzna – może dotyczyć zarówno portretów osób, w tym sesje biznesowe, wizerunkowe, ślubne, zdjęcia zwierząt domowych, zdjęcia produktów, wnętrz, kulinariów, a także dokumentację wszelkich wydarzeń, jak np. konferencje, śluby, wesela, koncerty, spotkania towarzyskie, i inne. Sesje mogą się odbywać zarówno w studiu, w innych pomieszczeniach, jak i w plenerach, zgodnie z Umową pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Szczegółowe zasady realizacji sesji fotograficznych określane są szczegółowo na stronie http://taida.pl/sesje-foto/
 • Pokaz multimedialny – jest opowieścią słowno-fotograficzną, czasem z użyciem motywów muzycznych i diaporamy, przygotowywaną na potrzeby danego Klienta i dotyczącą najczęściej wypraw fotograficznych, różnych rodzajów fotografii, itp. Czas trwania pokazu może być różny, zwykle od ½ do 2h. Pokazy multimedialne są prezentowane z użyciem komputera, projektora oraz ewentualnie nagłośnienia. Wycena pokazu dokonywana jest indywidualnie.

 

 Uczestnictwo w szkoleniach fotograficznych:

 1. Zgłoszenia na szkolenia fotograficzne przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe zamieszczane na stronach danego wydarzenia w Serwisie, a w wyjątkowych przypadkach drogą mailową.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Administrator przesyła potwierdzenie tego faktu drogą mailową lub telefoniczną, na adres/numer telefonu podany w zgłoszeniu

3.  Miejsce na szkoleniu  rezerwuje wpłata całej kwoty należnej za szkolenie  lub I raty w wysokości określonej w opisie szkolenia, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia udziału na konto bankowe firmy TAIDA, Taida Tarabuła, PKO BP Nr 74 1020 1169 0000 8202 0122 7156

4.   W przypadku wpłaty I raty, Uczestnik zobowiązuje się do opłacenia pozostałej należności za szkolenie nie później niż pierwszego dnia szkolenia na konto firmowe Organizatora lub gotówką.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć bądź ich odwołania w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Usługodawca poinformuje niezwłocznie Uczestników telefonicznie, za pomocą SMS lub drogą mailową. Jeśli szkolenie nie odbędzie się z winy Usługodawcy, wpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od odwołania szkolenia na konto, z którego została opłacona Usługa, lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji szkolenia.
 1. Uczestnik, z chwilą przesłania zgłoszenia na Szkolenie fotograficzne, wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas Szkolenia tak przez innych Uczestników, jak i przez osoby prowadzące Szkolenie. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz bezpłatne wykorzystanie wybranych zdjęć z wizerunkiem Uczestnika a także zdjęć, jakie Uczestnik wykonał w trakcie Szkolenia, w Serwisie Usługodawcy, na jego stronie FB i w innych materiałach promujących jego działalność szkoleniową. W przypadku publikacji wizerunku Uczestnika, może mieć ona wyłącznie pozytywny kontekst. Publikacja zdjęć wykonanych przez Uczestnika na stronach Usługodawcy i w innych jego materiałach promocyjnych wymaga każdorazowo podpisania autora pełnym imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Na wyraźną pisemną lub mailową prośbę Uczestnika, zdjęcia mogą zostać niepodpisane.
 1. O ile zaznaczono w opisie, każdy Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje dyplom pamiątkowy oraz materiały szkoleniowe w postaci plików cyfrowych. Materiały te zostaną przekazane Uczestnikom bezpośrednio lub przesłane drogą mailową za pośrednictwem serwisów internetowych takich jak np. WeTransfer, Dysk Google lub OneDrive. W przypadku wysyłki z pośrednictwem platformy WeTransfer pliki są dostępne jedynie przez 7 dni. Po tym czasie są usuwane z serwera.
 1. Korzystanie z materiałów szkoleniowych przez Uczestników danej imprezy fotograficznej jest wliczone w koszt szkolenia. Otrzymane materiały są chronione prawem autorskim i przeznaczone są do użytku wyłącznie osoby, która uczestniczyła w danym szkoleniu. Materiały te nie mogą być udostępniane żadnym innym podmiotom.

 

Płatności

 1. Opłata za Usługi Płatne pobierana jest z góry w postaci przedpłaty całości kwoty lub w postaci dwóch rat, których wysokości podane są w opisie każdej Usługi w Serwisie. Płatność ratalna może być sumarycznie wyższa niż płatność jednorazowa, co jest podane każdorazowo w opisie danego szkolenia.
 1. Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym na konto Usługodawcy lub gotówką w PLN. Usługodawca dokumentuje sprzedaż dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Klienta. Klient może również otrzymać na życzenie fakturę za zakup danej Usługi, przy czym firma TAIDA, Taida Tarabuła zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.113 Ustawy.
 1. Przesłanie zgłoszenia lub/i dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności

 

 Zasady wystawiania i realizacji voucherów

 

 1. Klient może przesłać zgłoszenie na dowolnie wybrane Szkolenie, kilka szkoleń do wyboru lub inną wybraną Usługę wskazując inną osobę jako Uczestnika lub Odbiorcę usługi i podając w zgłoszeniu co najmniej imię i nazwisko tej osoby i przybliżony termin realizacji Usługi.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i opłaceniu całej kwoty lub I raty za usługę, Usługodawca przesyła mailowo plik z imiennym voucherem, który jest ważny przez rok od daty jego wystawienia. Plik jest przygotowany do ewentualnego wydruku, optymalnie w formacie A5.
 3. Posiadanie vouchera na wybrane Szkolenie nie daje gwarancji jego zrealizowania, jeśli nie uda się zebrać minimalnej grupy Uczestników wskazanej w opisie danej Usługi. W takiej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia ważności vouchera lub zamiany na inne Szkolenie lub Usługę pod warunkiem ewentualnej dopłaty, jeśli wybrana Usługa jest droższa niż pierwotnie wskazana.
 4. Zakup vouchera jest jednoznaczny z wykupieniem wybranej Usługi lub kilku Usług dla konkretnej osoby. Voucher po zakupie nie może zostać przekazany innej osobie niż wskazana przez Klienta. Odbiorca usługi, tj. w tym wypadku osoba obdarowana voucherem, nie może starać się o zamianę vouchera na pieniądze. Istnieje jednak możliwość zamiany pierwotnie wykupionej Usługi na inną Usługę fotograficzną w podobnej cenie, realizowaną przez Usługodawcę.

 

 Zwroty i reklamacje

 

 1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia cyklicznego prowadzonego stacjonarnie w Warszawie, Uczestnik ma prawo do zwrotu całej opłaty za szkolenie, o ile zgłosił rezygnację mailowo nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni Usługodawca zastrzega sobie prawo zatrzymania zaliczki, nie więcej jednak niż 50% pełnej opłaty za szkolenie. Usługodawca zwróci opłatę za szkolenie lub jej część na konto, z którego nastąpiła płatność w maksymalnym terminie 10 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji.
 1. W przypadku stacjonarnych szkoleń cyklicznych w Warszawie możliwa jest jednorazowa bezpłatna zmiana terminu realizacji Usługi, po warunkiem mailowego zgłoszenia tej  zmiany nie później niż na 5 dni od daty rozpoczęcia wybranej edycji szkolenia. Przy kolejnej zmianie terminu potrącimy 300 zł zaliczki.
 1. W przypadku szkoleń jednorazowych na terenie Polski istnieje możliwość ich zamiany na inną Usługę oferowaną przez Usługodawcę lub do zwrotu środków wpłaconych przez Klienta, pod warunkiem zgłoszenia takiej zamiany nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia pierwotnie wskazanego szkolenia.
 1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w trakcie realizacji Usługi, uwagi powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po ich zaistnieniu osobie prowadzącej Szkolenie/ realizującej Usługę i, w miarę możliwości, Usługodawcy. Niezależnie od wstępnego zgłoszenia nieprawidłowości, reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby firmy lub mailem, na adres foto@taida.pl, jednak nie później niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji danej Usługi.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane teleadresowe Uczestnika / Klienta, nazwę i datę szkolenia, co do którego Uczestnik/ Klient ma zastrzeżenia, szczegółowy opis problemu i swoje oczekiwania dotyczące jego rozwiązania. Uczestnik/Klient może wnioskować o bezpłatne powtórzenie Usługi lub jej części, lub o zwrot całości lub części poniesionych kosztów. Inną możliwością jest otrzymanie upustu na inne Usługi o podobnej tematyce.
 1. Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 14 dni poczynając od daty otrzymania przez Usługodawcę informacji o uchybieniach, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni. W każdej sytuacji Usługodawca poinformuje Uczestnika/Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego na piśmie lub drogą mailową.

 

 Prawa autorskie

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu (wliczając w to fotografie, grafikę, teksty, layout Serwisu i logotypy), a także wszelkie inne materiały, a w szczególności materiały szkoleniowe udostępniane przez Usługodawcę Klientowi i/lub Uczestnikowi /Odbiorcy usług, są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej.
 1. Usługobiorca może korzystać z zawartości Serwisu i z materiałów szkoleniowych Usługodawcy wyłącznie na użytek własny. W przypadku udokumentowanego wykorzystania całości lub części otrzymanych materiałów szkoleniowych i/lub zawartości Serwisu na użytek innych osób lub instytucji, podjęte zostaną kroki prawne stosownie do naruszenia obowiązującego prawa autorskiego.
 1. Prawa autorskie i inne prawa do utworów lub innych dóbr niematerialnych fotografowanych podczas Szkoleń (takie jak prawa autorskie do kompozycji martwej natury, prawo do wizerunku modeli/modelek) przysługują odpowiednim osobom trzecim. Wykorzystanie fotografii przez Uczestników może w związku z tym wymagać udzielenia przez te osoby stosownych zgód i licencji, a także opisania publikacji stosowną informacją. W innym wypadku  publikacja taka może stanowić naruszenie praw autorskich.
 1. Uczestnikom Szkoleń przysługują prawa autorskie do fotografii wykonanych w trakcie ich realizacji.

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://taida.pl/regulamin
 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy.
 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1. stycznia, 2024r.